Privacy Policy

De Bornse Schaats- en Skeelervereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil het bestuur van de BSS heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze leden.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bornse Schaats- en Skeelervereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
-­‐ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
-­‐ De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-­‐ Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor verwerking van uw
persoonsgegevens;
-­‐ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-­‐ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-­‐ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Als Bornse Schaats- en Skeelervereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van leden
Persoonsgegevens van leden worden door de Bornse Schaats- en Skeelervereniging verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstellingen:
-­‐ Administratieve doeleinden;
-­‐ Communicatie over een opdracht en/of uitnodiging;
-­‐ Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is;
-­‐ De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Bornse Schaats- en Skeelervereniging de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-­‐ Voornaam;
-­‐ Tussenvoegsel;
-­‐ Achternaam;
-­‐ Adres en Woonplaats;
-­‐ Telefoonnummer;
-­‐ E-mailadres;
-­‐ Geslacht;
-­‐ Geboortedatum;
Uw persoonsgegevens worden door de Bornse Schaats- en Skeelervereniging opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking voor gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door de Bornse Schaats- en Skeelerverenging
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
-­‐ Het infomeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-­‐ Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Bornse Schaats- en Skeelervereniging de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-­‐ Voornaam;
-­‐ Tussenvoegsel;
-­‐ Achternaam;
-­‐ E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door de Bornse Schaats- en Skeelervereniging opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door de
Bornse Schaats- Skeelervereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
-­‐ Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-­‐ Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling via social media;
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Bornse Schaats- en Skeelervereniging de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-­‐ Voornaam;
-­‐ Tussenvoegsel;
-­‐ Achternaam;
-­‐ Telefoonnummer;
-­‐ E-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door de Bornse Schaats- en Skeelervereniging opgeslagen ten behoeve
van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect,
stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door de Bornse Schaats- en Skeelervereniging verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstellingen:
-­‐ Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-­‐ De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Bornse Schaats- Skeelervereniging de volgende
persoonsgegevens van u vragen:
-­‐ Voornaam;
-­‐ Tussenvoegsel;
-­‐ Achternaam;
-­‐ Telefoonnummer;
-­‐ E-mailadres;
-­‐ Geboortedatum;
-­‐ Salarisgegevens;
-­‐ Kopie ID;
-­‐ BSN-nummer;
-­‐ Bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door de Bornse Schaats- Skeelervereniging opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de
financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-­‐ Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
-­‐ Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-­‐ Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om beveiliging
van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere
partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie
in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij de
medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij
persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door een ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
De Bornse Schaats- en Skeelervereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor
het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen;
-­‐ Alle personen die namens de Bornse Schaats- Skeelervereniging van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
-­‐ We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-­‐ We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-­‐ Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
-­‐ We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
-­‐ Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte
gegevens door ons laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan
heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende
autoriteit op het gebied van privacybescherming
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met
ons op.
Bornse Schaats- en Skeelervereniging
Secretaris C. Diniz
Ambachtstraat 16
7622 AP
Borne
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sponsors